Καταστατικό

Ο “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΛΛ” αναγνωρίστηκε ως σωματείο με αριθμό μητρώου 32933, με την υπ.αριθμ. 173/2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το κωδικοποιημένο καταστατικό του Συλλόγου μετά τις τροποποιήσεις της από 14/4/2022  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 268/2022 διάταξη του Ειρηνοδικείου.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΛΛ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1.

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΛΛ» (εφεξής «Σύλλογος»). Ο όρος «γονέας» Σχολής Χιλλ αφορά στους γονείς και στους κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου. Στην έννοια γονείς περιλαμβάνονται και οι επίτροποι και οι νόμιμα διορισμένοι αντιπρόσωποι των μαθητριών ή μαθητών που φοιτούν είτε στο Προνήπιο είτε στο Νηπιαγωγείο είτε στο Δημοτικό της Σχολής Χιλλ.

Ο όρος «σχολική κοινότητα» αφορά στο σύνολο των μαθητριών και μαθητών, των γονέων τους, των μελών της Διοίκησης και του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής Χιλλ, η συνεργασία και το ζωντανό παράδειγμα των οποίων κρίνεται πως συμβάλλει στην σωστή εκπαίδευση και ανατροφή των μαθητριών και μαθητών.

ΑΡΘΡΟ 2.

Η έδρα του Συλλόγου είναι το κτήριο όπου στεγάζεται η Σχολή Χιλλ στην Αθήνα και επί της οδού Θουκυδίδου αρ.9, T.K. 105 57.

ΑΡΘΡΟ 3.  

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

 1. Η ενημέρωση των γονέων σχετικά με εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά και ψυχολογικής φύσεως θέματα προς υποστήριξη του γονεϊκού ρόλου στο σπίτι αλλά και προσδιορισμού αυτού σε σχέση με την εκπαίδευση των μαθητριών και μαθητών.
 2. Ο εντοπισμός και η επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την λειτουργία της Σχολής Χιλλ και επηρεάζουν την καθημερινότητα των μαθητριών και μαθητών.
 3. Η μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια στο χώρο της Σχολής Χιλλ.
 4. Η συμβολή στην γενικότερη πρόοδο και ανάπτυξη της παιδείας και ειδικότερα της εκπαίδευσης.
 5. Η συμβολή στην διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
 6. Η συμβολή στην ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής της σχολικής κοινότητας και των πνευματικών και καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών των μελών της.
 7. Η συμβολή στην ανάπτυξη της ελεύθερης κριτικής σκέψης και του ερευνητικού πνεύματος των μαθητριών και μαθητών.
 8. Η προώθηση σε όλα τα επίπεδα της ισότητας και ισοτιμίας των δύο φύλων.
 9. Η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας προς αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού παιδιών για οποιονδήποτε λόγο.
 10. Η συμβολή στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητριών και μαθητών σε μη ανταγωνιστικό κλίμα.
 11. Η προώθηση και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού.
 12. Η μέριμνα για την ψυχική και σωματική υγεία των μαθητριών και μαθητών.
 13. Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.
 14. Η ενίσχυση του πνεύματος ενότητας και συνεργασίας του συνόλου των μελών της σχολικής κοινότητας.

ΑΡΘΡΟ 4.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών ο Σύλλογος:

 1. Συνεργάζεται στενά με τη Διοίκηση της Σχολής Χιλλ, με το σύλλογο των διδασκόντων, το διδακτικό προσωπικό και τους άλλους συνεργάτες του σχολείου καθώς και με τους μαθητές και μαθήτριές του.
 2. Συνεργάζεται και ενημερώνει του γονείς των μαθητριών και μαθητών του σχολείου.
 3. Συνεργάζεται είτε με άλλα παρεμφερή σωματεία (όπως Συλλόγους γονέων σε πανελλαδικό επίπεδο), κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και τους Ο.Τ.Α., με πνευματικές ή καλλιτεχνικές προσωπικότητες ή φορείς.
 4. Απευθύνεται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την προβολή των απόψεων σχετικά με τα θέματα που αφορούν στους σκοπούς του Συλλόγου.
 5. Γενικά προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα κατατείνει στην επίτευξη των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 5.    

Πόροι του Συλλόγου είναι:

 1. Οι συνδρομές των μελών. Η ετήσια συνδρομή ορίζεται στα 10 (δέκα) ΕΥΡΩ ανά γονέα και ανά έτος όπου έτος θεωρείται το σχολικό έτος. Το ποσό μπορεί  να αυξομειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.
 3. Οι δωρεές, κληρονομιές και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 4. Τα έσοδα από διάφορες εκδόσεις και εκδηλώσεις του Συλλόγου.
 5. Οι τόκοι των κεφαλαίων και
 6. Κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα έρχεται στο Σύλλογο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄:  ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ  6.

Η συμμετοχή στο Σύλλογο είναι προαιρετική.

Μέλη του Συλλόγου γίνονται ο ένας ή και οι δύο γονείς – των μαθητών και μαθητριών που φοιτούν είτε στο προνήπιο, είτε στο νηπιαγωγείο είτε στο δημοτικό της Σχολής Χιλλ με την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής.  Αν κάποιο  μέλος παύσει να έχει παιδί στο σχολείο, παύει αυτοδικαίως να αποτελεί μέλος του Συλλόγου, ενώ συγχρόνως παύει να συμμετέχει  στα όργανα του Συλλόγου, καθώς και  να εκπροσωπεί το σύλλογο σε άλλα όργανα.

Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνει μέρος στις ψηφοφορίες και γενικά να συμμετέχει στις δραστηριότητες του Συλλόγου ενώ οφείλει να είναι ταμειακά ενήμερο. Κάθε ταμειακά ενήμερο  μέλος του Συλλόγου έχει μόνο μία ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών του που φοιτούν στο σχολείο.  Κάθε μέλος δικαιούται να ασκεί έλεγχο και κριτική στα όργανα και στους εκπροσώπους του Συλλόγου.

Κάθε μέλος οφείλει να τηρεί το καταστατικό του Συλλόγου και να φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών καθώς και να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του. Μέλος που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη από τους σκοπούς του Συλλόγου διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών, αφού προηγουμένως κληθεί εγγράφως σε απολογία από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ  7.

Παύουν να είναι μέλη του Συλλόγου:

 1. Όσοι το ζητήσουν εγγράφως με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Γονείς των οποίων τα παιδιά δεν φοιτούν πλέον στην Σχολή Χιλλ.
 3. Όσοι διαγραφούν με βάση το άρθρο 6 του παρόντος.
 4. Όσοι δεν καταβάλουν τη συνδρομή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ  8.

Τα όργανα και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου εκλέγονται.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής  Επιτροπής διεξάγονται μέχρι την 10η Νοεμβρίου εκάστου έτους, με μυστική ψηφοφορία σε έντυπα ψηφοδέλτια ή με ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρκεί να διασφαλίζεται η αρχή της μυστικότητας της ψηφοφορίας και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από την Γ.Σ., με ανάταση του χεριού, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, με δύο αναπληρωματικά μέλη, που προετοιμάζει και διεξάγει τις εκλογές και κάνει την διαλογή των ψήφων.

Κάθε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται χωριστά. Τα μέλη της δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι ούτε εν ενεργεία μέλη του Δ.Σ.

Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή για 6 μήνες και αν γίνει προσφυγή κατά των αρχαιρεσιών μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι τρία (3) μέλη στις εκλογές των ζυγών ετών και μέχρι δύο (2) μέλη στις εκλογές των μονών ετών. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται εφόσον στην αρχική ψηφοφορία δεν ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο των μαθητών του σχολείου. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση του ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου, ο σύλλογος των γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως, αλλά δεν συμμετέχει στη σχολική επιτροπή, στο σχολικό συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην ένωση γονέων.

Η ανάδειξη των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνεται, σε χωριστή κάλπη. Ο κάθε ψηφοφόρος διαλέγει μέχρι  δύο (2) υποψηφίους για την ανάδειξη των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα ζυγά έτη εκλέγονται τέσσερα (4) νέα μέλη και τα μονά έτη εκλέγονται τρία (3) νέα μέλη. Οι υποψήφιοι την στιγμή της υποψηφιότητάς τους θα πρέπει να έχουν παιδί ή παιδιά που φοιτούν στην Ε΄ δημοτικού ή μικρότερη τάξη.

Υποψήφιοι που δεν εκλέγονται άμεσα στο Δ.Σ. παραμένουν ως αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση παραίτησης, παύσης ή άλλου κωλύματος μέλους του Δ.Σ., αντικαθίσταται από το επόμενο αναπληρωματικό μέλος από τις πιο πρόσφατες εκλογές και μέχρι εξαντλήσεως των αναπληρωματικών για το διάστημα από την αναπλήρωση μέχρι το τέλος της θητείας του αναπληρωμένου μέλους.

Η εκπροσώπηση των γονέων, μέσω άλλου προσώπου, επιτρέπεται μόνο κατόπιν εξουσιοδότησης.

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής επιτροπής.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν γραπτή αίτηση 8 ημέρες τουλάχιστον πριν τις εκλογές στο Δ.Σ, μαζί με μία σύντομη παρουσίαση της υποψηφιότητάς τους.

Οι υποψηφιότητες ανακοινώνονται από το Δ.Σ. στο σύνολο των μελών του Συλλόγου 7 ημέρες πριν τις εκλογές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 9.

Όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 10.  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο, μέχρι την 31η Οκτωβρίου εκάστου σχολικού έτους και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει το 1/20 των μελών. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε 10 ημερολογιακές  ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/5 τουλάχιστον των μελών. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.

Η σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να ανακοινώνεται στα μέλη τουλάχιστον 8 ημέρες νωρίτερα, με γραπτή πρόσκληση που πρέπει να αναφέρει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται με ανάταση του χεριού των μελών και αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και ένα μέλος του. Ο κάθε ένας εκλέγεται χωριστά.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών πλην όσων με βάση τις προβλέψεις του παρόντος απαιτούν ειδική πλειοψηφία.

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις παίρνονται με ανάταση του χεριού. Για προσωπικά ζητήματα και για διαγραφή μέλους του Συλλόγου η Γ.Σ αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ  11.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γ.Σ. έχει γενική αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στο Σύλλογο και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για κάθε άλλο όργανο.

Ειδικότερα:

 1. Εκλέγει το Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της.
 2. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ. και απαλλάσσει αυτό από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 3. Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8.
 4. Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των λοιπών οργάνων του Συλλόγου και έχει το δικαίωμα με απόφασή της να παύει ή να αποβάλλει μέλη τους, για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους μετά από πρόσκληση και ακρόαση τους με απαρτία ¾ των ταμειακών εντάξει μελών και πλειοψηφία ¾ των παρόντων.
 5. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Συλλόγου.
 6. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου του Συλλόγου. Αποφασίζει όμως και για οποιοδήποτε ζήτημα που υπάγεται κανονικά στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου και που θα υπαχθεί  στην κρίση της μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του Δ.Σ. ή του οργάνου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 12.  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Δ.Σ., με το κάθε μέλος να εκλέγεται ατομικά για δύο (2) χρόνια. Το Δ.Σ. σε διάστημα οκτώ (8) ημερών από την εκλογή των νέων μελών, με ευθύνη του πρώτου σε ψήφους μέλους που παραμένει στο Δ.Σ. συνέρχεται και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, τρία Μέλη και Ταμία. Αν αυτός δεν συγκαλέσει σε σώμα αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης το πρώτο σε ψήφους από τα νεοεκλεγέντα μέλη.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει μέσα στη σχολική περίοδο τακτικά μία φορά τον μήνα και εκτάκτως όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία μέλη με γραπτή αίτησή τους, που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται 4 από τα μέλη του.

Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται με τηλεδιάσκεψη και με πάσης φύσεως ηλεκτρονικά μέσα  με πλειοψηφία τουλάχιστον 4 μελών του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται όπως περιγράφεται ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συγκαλεί τη Γ.Σ και καταρτίζει την ημερησία διάταξη.

Ενεργεί και αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό για κάθε θέμα που ενδιαφέρει το Σύλλογο.

Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες.

Συντάσσει τον απολογισμό δράσης του, τον προϋπολογισμό και τα υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ.

Είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της  Γ.Σ.

Συμμετέχει σε τακτικές συναντήσεις με τη Διοίκηση του σχολείου.

Συμμετέχει με μέλη του σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας που προωθούν τους σκοπούς του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 14. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συγκαλεί το Δ.Σ. και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, μαζί με τον Γραμματέα.

Διευθύνει τη συζήτηση και υπογράφει με τον Γραμματέα κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την δραστηριότητα του Συλλόγου. Τα πρακτικά του Δ.Σ. καθώς και των συναντήσεων με τη Διοίκηση εγκρίνονται από όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Σε περίπτωση που απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

Εκπροσωπεί τον σύλλογο ενώπιον Δικαστικών, Διοικητικών Αρχών και τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συνυπογράφει κάθε έγγραφο του Δ.Σ. και διεξάγει την αλληλογραφία.

Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των συναντήσεων με τη Διοίκηση του σχολείου και τηρεί το μητρώο των μελών.

ΑΡΘΡΟ 16. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου, εισπράττει τις συνδρομές, κάνει τις πληρωμές και τηρεί τα βιβλία εσόδων και εξόδων.

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ και της Γ.Σ ο ταμίας υποβάλλει συνοπτική έκθεση της οικονομικής κατάστασης του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 17. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με δύο αναπληρωματικά μέλη, εκλέγεται  μαζί με το Δ.Σ. και η θητεία της ορίζεται για ένα έτος.  Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ.  Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που διαφωνεί κάποιο από τα μέλη της συντάσσει χωριστή έκθεση και την υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει επ’ αυτής.

Τα μέλη της επιτροπής δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ ενώ μεταξύ των μελών της εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 18

Για να αποφασισθεί η τροποποίηση του Καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

Σε περίπτωση λύσεώς του η περιουσία του Συλλόγου παραχωρείται με απόφαση της Γ.Σ. σε σωματεία με παρεμφερή σκοπό ή όπου αλλού κρίνει η Γενική Συνέλευση, εκτός από τα μέλη του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 19

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί σωματείων και τον Αστικό Κώδικα.

Ο Σύλλογος έχει τη δική του σφραγίδα με τα παρακάτω στοιχεία:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΛΛ

Αριθμός Μητρώου Σωματείων 32933

Θουκυδίδου 9, 105 57 Αθήνα

ΑΦΜ: 996766159 – ΔΟΥ: Α’ ΑΘΗΝΩΝ

Το παρόν καταστατικό που περιέχει 19 άρθρα, εγκρίθηκε παμψηφεί από την έκτακτη καταστατική Γενική Συνέλευση της 14/4/2022 που συγκλήθηκε στην Αθήνα για τον σκοπό αυτό .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευσταθία Μαράντου

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαμάντω Βλαντώνη